ضبط ضمانت نامه ضبط ضمانت نامه

                            عنوان فرآیند: ضبط ضمانت‌نامه                                     دایره: اعتبارات 
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار (دقیقه) انتظار (روز)
1 دریافت درخواست ذینفع مبنی بر ضبط ضمانت‌نامه به همراه اصل ضمانت‌نامه، بررسی و صدور دستور ( قبل از سررسید)  رئیس یا معاون شعبه  2  
2 ثبت در دفتر نامه‌های وارده  بایگان  1  
3 بررسی‌های دقیق دایره رئیس یا معاون اعتبارات  10  
4 ثبت در سیستم نوین ( ضبط ضمانت‌نامه) ارسال به بانک مرکزی رئیس یا معاون اعتبارات   5  
5 کنترل و بررسی و تایید از بانک مرکزی رئیس یا معاون اعتبارات   3  
6 کنترل اسناد حسابداری رئیس یا معاون اعتبارات   5  
7 بررسی نوع وثیقه(ملکی{در صورت عدم پرداخت مشتری}(1)، غیر ملکی(2)) رئیس یا معاون اعتبارات 0  
8 ارسال اسناد مرتبط به دایره خدمات بانکی(1)(2) رئیس یا معاون اعتبارات 1  
9 واریز وجه به حساب از طریق ساتنا و پایا(k37) یا چک رمزدار(k55)(از طریق حساب مشتری یا سرفصل بدهکاران)(1)(2) رئیس یا معاون خدمات بانکی 10  
10 ارجاع پرونده به دایره وصول مطالبات(1) رئیس یا معاون اعتبارات   1 1
جمع کل 38 1
توضیحات: در صورتی که ملک و سفته وثیقه اعلامی باشد، به مشتری اطلاع داده می‌شود که واریز کند، در غیر این صورت از سرفصل بدهکاران بانک به حساب ذینفع ضمانت‌نامه واریز می‌گردد و برای ملک یا سفته کارهای حقوقی و اجرایی به دایره وام و وصول مطالبات ارجاع داده می‌شود.در صورتی که وثیقه سپرده باشد مبلغ سپرده به حساب ذینفع (شماره شبا) واریز می‌گردد.  
دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 10:43