ابطال ضمانت نامه ابطال ضمانت نامه

               عنوان فرآیند: ابطال ضمانت‌نامه                            دایره: اعتبارات 
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه)  انتظار (روز)
1 دریافت درخواست ذینفع مبنی بر ابطال همراه با اصل ضمانت‌نامه، بررسی و صدور دستور  رئیس یا معاون شعبه  5  
2 ثبت در دفتر نامه‌های وارده  بایگان  1  
3 ثبت در سیستم نوین و ارسال اطلاعات به بانک مرکزی   رئیس یا معاون اعتبارات  10  
4 کنترل و بررسی و تایید از بانک مرکزی رئیس یا معاون اعتبارات  3  
5 کنترل اسناد حسابداری و برگشت کارمزد رئیس یا معاون اعتبارات  2  
6 صدور اسناد حسابداری و ارجاع به دایره خدمات بانکی رئیس یا معاون اعتبارات 2  
7 برگشت کارمزد و واریز به حساب رئیس یا معاون خدمات بانکی 3  
8 بررسی نوع وثیقه(ملکی(1)، غیر ملکی(2)) رئیس یا معاون اعتبارات 0  
9 تهیه نامه به دفترخانه جهت فک رهن(1) رئیس یا معاون اعتبارات 10  
10 بررسی و امضا(1) رئیس یا معاون شعبه  2  
11 ثبت در دفتر نامه‌های صادره(1) بایگان  1  
12 ارسال اسناد مرتبط به دایره خدمات بانکی(2) رئیس یا معاون اعتبارات 1  
13 واریز به حساب از طریق ساتنا و پایا(k37) یا چک رمزدار(k55)(2) رئیس یا معاون خدمات بانکی 10  
14 عملیات مرتبط با رفع انسداد سپرده یا وثایق و ثبت اسناد مربوطه(2)(1) رئیس یا معاون اعتبارات  5  
جمع کل 55 0
بازه زمانی بین 42 و 44 می‌باشد. زمان میانگین 43  
توضیحات: در صورتی که هیچ درخواستی تا سررسید به شعبه نرسد، شعبه رأساً اقدام به ابطال می‌کند. 
توضیحات: اگر وثایق سفته باشد، به مشتری مسترد و اسناد انتظامی برگشت داده می‌شود. 
توضیحات: اگر ضمانتنامه گمرکی باشد،در زمان سررسید ابطال و وجه مربوطه از حساب مشتری برداشت و در وجه حساب ذینفع از طریق ساتنا، پایا و یا چک رمزدار واریز می گردد.

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 10:44