تقلیل ضمانت نامه تقلیل ضمانت نامه

            عنوان فرآیند: تقلیل ضمانت‌نامه                                                      دایره: اعتبارات 
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه)  انتظار(روز)
1 دریافت درخواست ذینفع مبنی بر تقلیل (قبل از سررسید)، بررسی و صدور دستور رئیس یا معاون شعبه  5  
2 ثبت در دفتر نامه‌های وارده  بایگان  1  
3 بررسی درخواست، بررسی وثائق و کنترل درخواست تقلیل رئیس یا معاون اعتبارات  10  
4 ثبت درخواست تقلیل درسیستم نوین و ارسال اطلاعات به بانک مرکزی رئیس یا معاون اعتبارات  2  
5 کنترل نمایش سند تایید بانک مرکزی  رئیس یا معاون اعتبارات  5  
6 بررسی اسناد حسابداری نمایش داده شده توسط سیستم و تایید نهایی رئیس یا معاون اعتبارات  3  
7 صدور اسناد مربوطه و ارسال به دایره خدمات بانکی رئیس یا معاون اعتبارات  2  
8 واریز کارمزدی به حساب مشتری رئیس یا معاون خدمات بانکی  5  
9 رفع انسداد قسمتی از وثایق ، ثبت اسناد مربوطه و برگشت سند تخصیص رئیس یا معاون اعتبارات  5  
10 تکمیل فرم تقلیل ضمانتنامه ( 3 نسخه) و مهر و امضای متصدی  رئیس یا معاون اعتبارات  5  
11 بررسی و مهر و امضا رئیس یا معاون شعبه  10  
12 ثبت در دفتر نامه‌های صادره  بایگان  1  
13 ارسال نسخه اول به بایگان و نسخه دیگر به مشتری و درج نسخه سوم در پرونده رئیس یا معاون اعتبارات  2  
14 بایگانی پرونده و ارسال از طریق پست بایگان  30  
جمع کل 86 0

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 10:45

مطالب مرتبط مطالب مرتبط