صدور ضمانت نامه صدور ضمانت نامه

                                   عنوان فرآیند: صدور ضمانت‌نامه                                             دایره: اعتبارات 
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز)
1 دریافت مدارک و احراز هویت مشتری در صورتی که شخصیت حقوقی باشد اخذ مدارک مربوط به اساسنامه و... الزامی است (تشکیل پرونده) رئیس یا معاون اعتبارات  30  
2 فرم(6/1)درخواست متقاضی و ذینفع ضمانت‌نامه یا قرارداد بابت صدور  مشتری  2  
3 بررسی درخواست و صدور دستور  رئیس یا معاون شعبه  5  
4 ثبت در دفتر نامه‌های وارده  بایگان  0.5  
5  تکمیل نمونه فرم‌های  21/65 ، 6/12، تکمیل فرم تضامن تعهدات و تکمیل نمونه فرم 21/90  مشتری  15  
6 بررسی نوع وثیقه (تخصیص، مسدودی سپرده(2)، سفته(3)) رئیس یا معاون اعتبارات  10  
7 استعلام چک برگشتی ، تسهیلات معوق ، رتبه بندی ایرانیان ،داخلی ، ماده 186 ، مسدودالحساب ، ذینفع واحد و سامانه اشخاص حقوقی برای ذینفع و متقاضی حقوقی، رئیس یا معاون اعتبارات  20  
8 دریافت پاسخ استعلام ماده 186 و کنترل آن  رئیس یا معاون اعتبارات 2 14
9 تکمیل گزارش اعتبارسنجی  رئیس یا معاون اعتبارات  30  
10 بررسی حدود اختیارات(در حدود اختیارات شعب است(a)، خارج از حدود اختیارات شعب است(b)) رئیس یا معاون اعتبارات  0  
11 تشکیل کمیسیون اعتباری شعب و بررسی موضوع(b) رئیس یا معاون اعتبارات  45  
12 تهیه صورت‌جلسه و اخذ امضا از اعضا(b) رئیس یا معاون اعتبارات  10  
13 تهیه نامه به مدیریت مربوطه(b) رئیس یا معاون اعتبارات  10  
14 بررسی و امضا و ارجاع به مدیریت مربوطه(b) رئیس یا معاون شعبه 5  
15 دریافت نامه مجوز مدیریت و ارجاع به رئیس یا معاون اعتبارات(b) رئیس یا معاون شعبه 5 7
16 بررسی نامه دریافتی(مجوز صادر گردیده است(c)، عدم صدور مجوز(d))d={پایان}(b) رئیس یا معاون اعتبارات  1  
17 تکمیل قرارداد داخلی و اخذ امضای قرارداد وثیقه گذار(c)(a) رئیس یا معاون اعتبارات  10  
18 ثبت مشخصات حقیقی (حقوقی) متقاضی و ذینفع (حقوقی)ضمانت‌نامه در سیستم نوین و دریافت شماره مشتری ، ثبت درخواست صدور ضمانت‌نامه در سیستم با شماره مشتری و مبلغ و ارسال اطلاعات به بانک مرکزی رئیس یا معاون اعتبارات  20  
19 کنترل بانک مرکزی (دریافت کد سپام(e)، عدم دریافت کد سپام(f))f ={بازگشت به مرحله 10} رئیس یا معاون اعتبارات  5  
20 صدور اسناد حسابداری و ارجاع به دایره خدمات بانکی(e) رئیس یا معاون اعتبارات  3  
21 برداشت از حساب و ثبت سند(e) رئیس یا معاون خدمات  بانکی 5  
22 ثبت اطلاعات در سیستم نوین (مبلغ، نوع ضمانت‌نامه، تاریخ سررسید و نوع وثیقه) و ارسال اطلاعات به بانک مرکزی رئیس یا معاون اعتبارات  10  
23 کنترل و بررسی و تایید از بانک مرکزی رئیس یا معاون اعتبارات  2  
24 تأیید مراحل قبل و نمایش کارمزد و کنترل کارمزد آن رئیس یا معاون اعتبارات  5  
25 تکمیل فرم 28/1 و تأیید نهایی و صدور سیستمی ضمانت‌نامه  رئیس یا معاون اعتبارات  5  
26 ثبت اسناد تخصیص و اصلاحی و ... رئیس یا معاون خدمات  بانکی 10  
27 تکمیل فرم ضمانت‌نامه در 3 نسخه و چاپ آن ، چاپ 28/1 بانک مرکزی ، اطلاعات مشتریان و امضای متصدی مربوطه رئیس یا معاون اعتبارات  20  
28 بررسی و مهر و امضا رئیس یا معاون شعبه  10  
29 ثبت در دفتر نامه‌های صادره بایگان  1  
30 تحویل یک نسخه تمبردار به ذینفع و نسخه دوم به متقاضی و اخذ رسید ( هر دو به متقاضی تحویل می‌گردد) و اخذ رسید رئیس یا معاون اعتبارات  1  
31 درج در پرونده (کپی سفته ها و قرارداد داخلی) رئیس یا معاون اعتبارات  5  
32 بایگانی مدارک  بایگان  1  
جمع کل 303.5 21
بازه زمانی بین 227.5 و 303.5 می‌باشد. زمان میانگین 265.5  
توضیحات : در صورتی که وثیقه سفته باشد، اخذ امضای ضامنین مربوطه و استعلام‌های ضامنین و مستثنیات دین انجام می‌گیرد. 
توضیحات  : استعلام ها و ثبت آن برای هر نفر ، زمان 5 دقیقه در نظر گرفته شده است.
توضیحات: در صورتی که تعهدات برای شخص حقیقی بالای 1/000/000/000 ريال باشد، در سیستم مالیات با کد مودی مالیاتی ثبت گردید پاسخ از سیستم دریافت می‌گردد (شخص حقوقی 3/000/000/000 ريال به بالا ) مرحله 11 
دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش :1398/1/29- 10:47

مطالب مرتبط مطالب مرتبط