تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به فروش تدریجی تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به فروش تدریجی

                            عنوان فرآیند: انجام مراحل مربوط به تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به فروش تدریجی                  دایره: اعتبارات 
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز)
1 درخواست مشتری مبنی بر اتمام کار و فسخ قرارداد، تسویه مشارکت و تبدیل به فروش تدریجی و معرفی افراد  مشتری  5  
2 بررسی درخواست مشتری رئیس یا معاون اعتبارات  5  
3 بررسی و دستور انجام کار  رئیس یا معاون شعبه  1  
4 ثبت در دفتر نامه‌های وارده  بایگان  1  
5 صدور اسناد علی‌الحساب کارمزد ارزیابی رئیس یا معاون اعتبارات 3  
6 اخذ کارمزد علی الحساب ارزیابی به تعداد واحدهای مورد تقاضا متصدی امور بانکی 5  
7 ارسال پرونده به ارزیابی  رئیس یا معاون اعتبارات  1  
8 برگشت نامه از ارزیابی و کنترل فرم ارزیابی  رئیس یا معاون اعتبارات  10 10
9 اخذ استعلام ها رئیس یا معاون اعتبارات  5  
10 تکمیل فرم کمیسیون اعتباری و ارسال پرونده به مدیریت جهت اخذ مجوز فروش تدریجی رئیس یا معاون اعتبارات 10  
11 تهیه نامه اتوماسیونی جهت ارسال پرونده به مدیریت رئیس یا معاون اعتبارات 5  
12 بررسی و امضا رئیس یا معاون شعبه 1  
13 بازگشت پرونده از مدیریت و تشکیل پرونده فروش تدریجی واحدها برای افراد معرفی شده  رئیس یا معاون اعتبارات  30 7
14 تهیه نامه به شرکت یا سازمان مربوطه جهت اخذ تاییدیه گواهی درآمد رئیس یا معاون اعتبارات 5  
15 بررسی و امضا رئیس یا معاون شعبه 1  
16 ثبت در دفتر نامه‌های صادره بایگان  0.5  
17 دریافت نامه و صدور دستور رئیس یا معاون شعبه 1 3
18 ثبت در دفتر نامه‌های وارده  بایگان  0.5  
19 بررسی تاییدیه گواهی درآمد رئیس یا معاون اعتبارات  1  
20 افتتاح موقت تسهیلات در سیستم خوددریافت ( تعریف مشتری ، درخواست تسهیلات ، تکمیل پرونده )  و مشارکت،تهیه، پرینت قراردادها و صدور اسناد کارمزد رئیس یا معاون اعتبارات  12  
21 اخذ مابه التفاوت کارمزدهای مربوطه متصدی امور بانکی 5  
22 اخذ امضا از خریدار،ضامن و شریک ذیل قراردادها رئیس یا معاون اعتبارات  1  
23 بررسی و امضای قرارداد  رئیس یا معاون شعبه 10  
24 قطعی کردن تسهیلات در خوددریافت،پرینت،کارت قسط رئیس یا معاون تسهیلات 7  
25  قطعی کردن در سامانه مشارکت و پرینت، ثبت اسناد در سیستم نوین رئیس یا معاون اعتبارات  7  
26 کنترل سود تعهدی رئیس یا معاون اعتبارات  2  
27 بررسی و امضای پرینت ها رئیس یا معاون شعبه  2  
28 ثبت و بایگانی پرونده  بایگان  1  
جمع کل 138 20

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 10:50