تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به تسویه نقدی تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به تسویه نقدی

                          عنوان فرآیند: تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به تسویه نقدی                      دایره: اعتبارات 
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه)  انتظار(روز)
1 درخواست مشتری مبنی بر انجام کار و فسخ قرارداد  مشتری  5  
2 بررسی درخواست مشتری رئیس یا معاون اعتبارات 5  
3 بررسی و صدور دستور انجام کار رئیس یا معاون شعبه 1  
4 ثبت در دفتر نامه های وارده بایگان  0.5  
5 تحویل پرونده به نماینده شرکت (ارسال ارزیابی)  رئیس یا معاون اعتبارات 2  
6 برگشت پرونده از ارزیابی و کنترل ارزیابی  رئیس یا معاون اعتبارات 10 10
7 بررسی وضعیت پرونده،مانده بدهی ، صحت محاسبات و اعلام مبلغ  رئیس یا معاون اعتبارات 20  
8 ثبت اسناد در سامانه مشارکت ، نوین ، 4 سپرده و پرینت های مربوطه رئیس یا معاون اعتبارات 20  
9 کنترل سود تعهدی  رئیس یا معاون اعتبارات 2  
10 فسخ قرارداد در سیستم مشارکت و پرینت آن و تهیه نامه فسخ قرارداد  رئیس یا معاون اعتبارات 7  
11 بررسی پرینت های مربوطه و نامه فسخ قرارداد و امضای آن رئیس یا معاون شعبه 20  
12 ثبت در دفتر نامه‌های صادره  بایگان  1  
13 ارسال نامه فسخ قرارداد به دفترخانه و تحویل رو نوشت به نماینده دفترخانه   رئیس یا معاون اعتبارات 1  
14 بایگانی پرونده بایگان  1  
جمع کل 95.5 10

  

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 10:50