تبدیل مشارکت مدنی به فروش اقساطی تبدیل مشارکت مدنی به فروش اقساطی

                                         عنوان فرآیند: تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی                             دایره : اعتبارات                
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز)
1 درخواست مشتری مبنی بر اتمام کار جهت تعیین تکلیف بدهی و فروش اقساطی توام و معرفی افراد  مشتری  15  
2 بررسی و دستور انجام کار  رئیس یا معاون شعبه 1  
3 ثبت در دفتر نامه‌های وارده  بایگان  0.5  
4 صدور اسناد علی‌الحساب ارزیابی رئیس یا معاون اعتبارات 3  
5 اخذ کارمزدهای علی الحساب ارزیابی به تعداد واحدهای مورد درخواست متصدی امور بانکی 5  
6 ارسال پرونده به ارزیابی  رئیس یا معاون اعتبارات 1  
7 برگشت پرونده از ارزیابی و کنترل ارزیابی  رئیس یا معاون اعتبارات  10 10
8 تشکیل پرونده فروش اقساطی واحدها برای افراد معرفی شده  رئیس یا معاون اعتبارات 30  
9 اخذ استعلام‎ها  رئیس یا معاون اعتبارات 5  
10 افتتاح موقت تسهیلات در سیستم خوددریافت ( تعریف مشتری ، درخواست تسهیلات ، تکمیل پرونده )  و مشارکت،تهیه پیش نویس، پرینت قراردادها و صدور اسناد کارمزدها رئیس یا معاون اعتبارات 12  
11 اخذ مابه التفاوت کارمزدهای مربوطه متصدی امور بانکی 5  
12 اخذ امضا از مشتری ذیل قراردادها  رئیس یا معاون اعتبارات 1  
13 بررسی و امضای پیش نویس  رئیس یا معاون شعبه 1  
14 ثبت در دفتر نامه های صادره و تحویل به مشتری جهت ارجاع به دفترخانه بایگان  1  
15 کنترل اسناد رهنی برگشتی از دفترخانه رئیس یا معاون تسهیلات 2  
16 قطعی کردن تسهیلات در خوددریافت،پرینت،کارت قسط رئیس یا معاون تسهیلات 7  
17 قطعی کردن در سامانه مشارکت و ثبت اسناد مربوطه در سیستم نوین رئیس یا معاون اعتبارات 7  
18 کنترل مانده سود تعهدی رئیس یا معاون اعتبارات 5  
19 بررسی و امضای پرینت ها رئیس یا معاون شعبه 2  
20  بایگانی پرونده  بایگان  1  
جمع کل 114.5 10
توضیحات : زمان سنجی مربوط به تشکیل پرونده ، اخذ استعلام و افتتاح موقت برای یک نفر در نظر گرفته شده است.
توضیحات9: اگر تسویه به صورت توأم (نقدی) باشد واریز نقدی هم در همین مرحله انجام می‌شود. 
توضیحات11: کارمزد ارزیابی، انتقال سهم‌الشرکه، رتبه بندی. 
دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 10:50