تسهیلات خرید واحد مسکونی تسهیلات خرید واحد مسکونی

                                      عنوان فرآیند: انجام عملیات مربوط به پرداخت تسهیلات خرید واحد مسکونی                   دایره: اعتبارات 
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار (دقیقه) انتظار(روز)
1 تکمیل برگ درخواست تسهیلات خرید  مشتری  5  
2 کنترل مدارک ملک خریداری شده (مبایعه نامه، سند، بنچاق، جواز پایان کار، شناسنامه و کارت ملی خریدار و فروشنده، گواهی درآمد) رئیس یا معاون اعتبارات 10  
3  تکمیل سایر فرم‌های مربوط به تشکیل پرونده (پرسشنامه اعتباری و فرم اطلاعات مشتری) و تعهد نامه ارائه سند تک برگی مشتری  10  
4 بررسی فرم‌های تکمیلی توسط مشتری و استعلام از سایت شهرداری جهت تایید جواز ساختمان رئیس یا معاون اعتبارات 5  
5 اخذ استعلام‌ها و بررسی شرایط دریافت تسهیلات رئیس یا معاون اعتبارات 5  
6 بررسی مدارک و محل پرداخت تسهیلات مشتری(پس‌انداز مسکن(1)، پس‌انداز مسکن‌یکم(2)، اوراق حق تقدم(3)، پس‌انداز مسکن و اوراق حق تقدم(توأم)(4)) رئیس یا معاون اعتبارات 0  
7 تهیه نامه به اداره کل راه و شهرسازی(فرم ج)(4)(2) رئیس یا معاون اعتبارات 10  
8 بررسی و امضا(4)(2) رئیس یا معاون شعبه 0.5  
9 ثبت در دفتر نامه‌های وارده(4)(2) بایگان 1  
10 دریافت نامه، بررسی و صدور دستور(4)(2) رئیس یا معاون شعبه 0.5 10
11 ثبت در دفتر نامه‌های وارده(4)(2) بایگان 0.5  
12 بررسی نامه و اقدامات مقتضی(4)(2) رئیس یا معاون اعتبارات 0.5  
13 ارجاع به دایره خدمات بانکی(4)(2)(1) رئیس یا معاون اعتبارات 0.5  
14 اخذ پرینت امتیاز حساب پس‌انداز مشتری و تأیید و امضای آن(4)(2)(1)  رئیس یا معاون خدمات بانکی  2  
15 اخذ سوابق و مدارک افتتاح حساب مشتری از دایره خدمات بانکی(4)(2)(1) رئیس یا معاون اعتبارات  1  
16 صدور سند کارمزدها و ارجاع به صندوق(4)(3)(2)(1) رئیس یا معاون اعتبارات 2  
17 دریافت کارمزد تشکیل پرونده و علی الحساب ارزیابی(4)(3)(2)(1) متصدی امور بانکی  5  
18 ثبت پرونده تسهیلاتی در سیستم خوددریافت و نوین(4)(3)(2)(1) رئیس یا معاون اعتبارات 5  
19 بررسی و صدور دستور انجام کار بر روی برگ درخواست تسهیلات(4)(3)(2)(1) رئیس یا معاون شعبه 2  
20 ثبت در دفتر نامه‌های وارده(4)(3)(2)(1) بایگان  1  
21 ارسال پرونده تسهیلاتی به شرکت اندیشه گستر جهت ارزیابی(4)(3)(2)(1) رئیس یا معاون اعتبارات 1  
22 بررسی پرونده ارزیابی شده(4)(3)(2)(1) رئیس یا معاون اعتبارات 5 7
23 اخذ اوراق حق تقدم خریداری شده از سیستم(4)(3) رئیس یا معاون خدمات بانکی  1  
24 ثبت درخواست و درخواست رمز اوراق در سیستم نوین بر اساس شماره درخوست(4)(3) رئیس یا معاون اعتبارات 1 3
25 افتتاح موقت تسهیلات در سیستم خوددریافت ( تعریف مشتری، درخواست تسهیلات، تکمیل پرونده ) و تعیین دفترخانه(4)(3)(2)(1) رئیس یا معاون اعتبارات 2  
26 تنظیم فرم بیع‎نامه داخلی و اخذ امضاء از خریدار و فروشنده  و ثبت شماره وارده در بیع نامه داخلی(4)(3)(2)(1) رئیس یا معاون اعتبارات 5  
27 اخذ پرینت قراردادها و پیش نویس و صدور سند کارمزدها(4)(3)(2)(1) رئیس یا معاون اعتبارات 5  
28 اخذ کارمزدهای مربوطه(4)(3)(2)(1) متصدی امور بانکی  5  
29 اخذ امضا از مشتری ذیل قراردادها(4)(3)(2)(1) رئیس یا معاون اعتبارات 1  
30 بررسی و امضای پیش نویس(4)(3)(2)(1) رئیس یا معاون شعبه 1  
31 ثبت در دفتر نامه های صادره و تحویل به مشتری جهت ارجاع به دفترخانه(4)(3)(2)(1) بایگان  1  
32 دریافت نامه ارسالی از دفترخانه بررسی و صدور دستور(4)(3)(2)(1) رئیس یا معاون شعبه 0.5 4
33 ثبت در دفتر نامه‌های وارده(4)(3)(2)(1) بایگان  0.5  
34 بررسی نامه و اقدامات مقتضی(4)(3)(2)(1) رئیس یا معاون اعتبارات 1  
35 ارجاع به صندوق جهت فسخ بدون سود حساب(4)(2)(1) رئیس یا معاون اعتبارات 0.5  
36 فسخ بدون سود و ارجاع مشتری به دایره اعتبارات(4)(2)(1) متصدی امور بانکی  10  
37 بایگانی مدارک حساب و یا فسخ حساب در پرونده تسهیلاتی مشتری(4)(3)(2)(1)  رئیس یا معاون اعتبارات 1  
38 صدور چک تسهیلاتی و ثبت اسناد چک تسهیلاتی صادرشده در سیستم نوین و خوددریافت(4)(3)(2)(1) رئیس یا معاون اعتبارات 5  
39 کنترل و امضای چک و اسناد(4)(3)(2)(1) رئیس یا معاون شعبه 2  
40 تحویل چک به نماینده دفترخانه(4)(3)(2)(1) رئیس یا معاون اعتبارات 1  
41 کنترل صحت مفاد درج شده در سند رهنی ارسالی از دفترخانه(4)(3)(2)(1) رئیس یا معاون تسهیلات 2  
42 قطعی نمودن تسهیلات(4)(3)(2)(1) رئیس یا معاون تسهیلات 2  
43 اخذ پرینت های قطعی کردن تسهیلات و صدور کارت قسط(4)(3)(2)(1) رئیس یا معاون تسهیلات  2  
44 بررسی و امضای پرینت های قطعی(4)(3)(2)(1) رئیس یا معاون شعبه  2  
45 بایگانی پرونده(4)(3)(2)(1) بایگان  2  
جمع کل 126 24
بازه زمانی بین 94 و 121 می‌باشد. زمان میانگین 110.5  
توضیحات : اخذ استعلام ها و ثبت اطلاعات برای هر مشتری 5 دقیقه می باشد.
توضیحات : اگر جواز و پایان کار نداشته باشد ، نامه استعلام به شهرداری زده می شود و اگر ملک اوقافی باشد باید نامه به اوقاف زده شود و تایید گرفته شود.
توضیحات23: مرحله اول: ویرایش مشخصات مشتری و اخذ کد مشتری  * مرحله دوم: درخواست تسهیلات (اخذ شماره درخواست بر اساس نوع تسهیلات) * مرحله سوم: عملیات ثبت پرونده تسهیلاتی در سیستم خوددریافت (افتتاح موقت) .

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 10:51