ارسال پرونده جهت ارزیابی به شرکت اندیشه گستر ارسال پرونده جهت ارزیابی به شرکت اندیشه گستر

       عنوان فرآیند: ارسال پرونده تسهیلاتی جهت ارزیابی به شرکت اندیشه گستر         دایره: اعتبارات 
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار (دقیقه) انتظار(روز) 
1 تکمیل نامه فرم ارسال پرونده به ارزیابی  رئیس یا معاون اعتبارات  3  
2 بررسی و امضا رئیس یا معاون شعبه 0.5  
3 تخصیص شماره نامه صادره به نامه مذکور  بایگان 0.5  
4 تحویل نامه و پرونده‌ها به نماینده شرکت اندیشه گستر و اخذ رسید  رئیس یا معاون اعتبارات  1 7
جمع کل 5 7

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 10:52