اعطای تسهیلات مشارکت مدنی تا واریز تسهیلات به مشتری اعطای تسهیلات مشارکت مدنی تا واریز تسهیلات به مشتری

                        عنوان فرآیند: اعطای تسهیلات مشارکت مدنی تا واریز تسهیلات به حساب مشتری                            دایره: اعتبارات 
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه)  انتظار(روز) 
1 ارائه اطلاعات به مشتری (شفاهاً) در خصوص پیشرفت 20 درصد کار + عدم خلافی ملک مورد نظر  رئیس یا معاون اعتبارات  10  
2 اخذ مدارک (شناسنامه، کارت ملی، سند، جواز، نقشه‌های معماری شهرداری،بنچاق و ...)  رئیس یا معاون اعتبارات 15  
3 تکمیل سایر فرم‌ها توسط مشتری (اطلاعات مشتریان و پرسشنامه اعتباری) ،درخواست تسهیلات مشارکت (تکمیل فرم) 6/1+فرم تعهدات مشارکت  مشتری  30  
4 بررسی فرم‌ها و مدارک اخذ گردیده از مشتری  رئیس یا معاون اعتبارات 7  
5 استعلام چک برگشتی و تسهیلات معوق در بانک مرکزی  رئیس یا معاون اعتبارات 5  
6 ثبت اطلاعات مشتری در سیستم متمرکز (CIF )  رئیس یا معاون اعتبارات 5  
7 بررسی و امضا CIF مشتری  0.5  
8 بررسی و امضا CIF رئیس یا معاون اعتبارات 0.5  
9 بررسی و امضا CIF رئیس یا معاون اعتبارات 0.5  
10 استعلام داخلی سیستم متمرکز، رتبه بندی ایرانیان ، ذینفع واحد، مسدودالحساب  رئیس یا معاون اعتبارات 10 1
11 بررسی و صدور دستور  رییس یا معاون شعبه  5  
12 ثبت در دفتر نامه‌های وارده  بایگان 1  
13 صدور اسناد کارمزدهای علی‌الحساب و ... رئیس یا معاون اعتبارات 3  
14 اخذ علی‌الحساب کارمزدهای ارزیابی و ... متصدی امور بانکی 5  
15 تکمیل نامه ارسال پرونده‌ یا پرونده‌ها به ارزیابی  رئیس یا معاون اعتبارات 1  
16 ثبت در دفتر نامه‌های صادره بایگان 1  
17 تحویل به نماینده شرکت اندیشه گستر یا مدیریت جهت ارزیابی  رئیس یا معاون اعتبارات 1  
18 بررسی پرونده ارزیابی شده در شعبه و بررسی تعهدات مشتری  رئیس یا معاون اعتبارات 10 10
19 تنظیم گزارش اعتبار‌سنجی  رئیس یا معاون اعتبارات 15  
20 تهیه نامه استعلام گردش پلاک ثبتی از دفترخانه(تسهیلات بالای یک میلیارد ریال منوط به استعلام بند ز می‌باشد) رئیس یا معاون اعتبارات 1  
21 بررسی و امضا رییس یا معاون شعبه 1  
22  ثبت در دفتر نامه‌های صادره و تحویل به مشتری  بایگان  1  
23 تحویل نامه از طریق مشتری  رئیس یا معاون اعتبارات 1 4
24 بررسی درخواست مشتری(با استفاده از اوراق(1)، با استفاده از سپرده پس‌انداز یا رسوب حساب جاری(2)) رئیس یا معاون اعتبارات 0  
25  ثبت در سیستم مشارکت (افتتاح موقت) و اخذ پیرینت خلاصه پرونده تسهیلاتی(2)(1) رئیس یا معاون اعتبارات 15  
26 درخواست جهت صدور رمز اوراق در سیستم(1) رئیس یا معاون اعتبارات 2  
27 دریافت رمز اوراق و ابطال آن(1) رئیس یا معاون اعتبارات 2 3
28 صدور اسناد کارمزدها(2)(1) رئیس یا معاون اعتبارات 3  
29 اخذ کارمزدهای مربوطه، تمبر تعهدنامه و ...(2)(1) متصدی امور بانکی 5  
30 تهیه پیش‌نویس دفترخانه  و مهر و امضا(2)(1) رئیس یا معاون اعتبارات 10  
31 بررسی پیش نویس و مهر و امضا(2)(1) رییس یا معاون شعبه  30  
32 ثبت در دفتر نامه‌های صادره(2)(1) بایگان  1  
33 ارسال پیش‌نویس به دفترخانه (تحویل به مشتری)(2)(1) رئیس یا معاون اعتبارات 1  
34 کنترل سند رهنی برگشتی از دفترخانه(2)(1) رئیس یا معاون اعتبارات 1 14
35 بررسی سپرده پس‌انداز(a) یا رسوب حساب جاری(b)(2) رئیس یا معاون اعتبارات 0  
36 ارجاع به صندوق جهت فسخ بدون سود حساب(a) رئیس یا معاون اعتبارات 0.5  
37 فسخ بدون سود(a) متصدی امور بانکی 10  
38 قطعی نمودن فسخ بدون سود(b) رئیس یا معاون اعتبارات 3  
39 صدور اسناد کارمزدها(2)(1) رئیس یا معاون اعتبارات 3  
40 اخذ تفاوت هزینه ارزیابی و بیمه تامین خسارت(2)(1) متصدی امور بانکی 5  
41 قطعی کردن سند رهنی در سیستم مشارکت،اخذ پیرینت از سیستم، ثبت اسناد در سیستم نوین(2)(1) رئیس یا معاون اعتبارات 15  
42 بررسی واریز مرحله اول (80% هزینه انجام شده طرح یا 50% تسهیلات هر کدام کمتر است(باسپرده)، بسته به پیشرفت کار درصد واریز مشخص می‌گردد(بدون سپرده و با اوراق))(2)(1) رئیس یا معاون اعتبارات 2  
43 ثبت در سامانه مشارکت،نوین و انجام واریز مرحله اول به حساب گیرنده تسهیلات(2)(1) رئیس یا معاون اعتبارات 2  
44 درخواست برای واریز مرحله بعد(2)(1) مشتری  1  
45 اخذ حداقل کارمزدهای ارزیابی(2)(1) متصدی امور بانکی 10  
46 تکمیل نامه ارسال پرونده‌ یا پرونده‌ها به ارزیابی(2)(1)  رئیس یا معاون اعتبارات 1  
47 بررسی و صدور دستور(2)(1) رئیس یا معاون شعبه 5  
48 ثبت در دفتر نامه‌های صادره(2)(1) بایگان  1  
49  تحویل به نماینده شرکت اندیشه گستر یا مدیریت جهت ارزیابی(2)(1) رئیس یا معاون اعتبارات 1  
50 بررسی پرونده برگشتی از ارزیابی(2)(1) رئیس یا معاون اعتبارات 2 10
51 واریز مرحله دوم(2)(1)  رئیس یا معاون اعتبارات 2  
جمع کل 263 42
بازه زمانی بین 240.5 و 248 می‌باشد. زمان میانگین 243.4  
توضیحات3: اگر وکالتی باشد باید با اعضای درجه 1 خانواده باشد در غیر این صورت حضور مالکین الزامی می‌باشد. 
توضیحات3: اگر درخواست با سپرده یا بدون سپرده باشد * با سپرده: پرینت وام‎ها و اگر اوراق باشد چاپ اوراق و رمز اوراق را می‌گیریم * بدون سپرده: رسوب جاری یا طبق سیاست‎های اعتباری انجام می‌گردد. 
توضیحات9: در این ردیف باید توسط مسئول مافوق نیز امضا گردد که ممکن است توسط رئیس یا معاون شعبه بررسی و تایید گردد. 
توضیحات: بالای 20 واحد به مدیریت در غیر این صورت ارسال به اندیشه‌گستر می‌شود. 
توضیحات: اگر پرونده در ارزیابی مشکل داشته باشد به اطلاع مشتری می‌رسد در غیر این صورت مرحله ادامه می‌یابد. 
توضیحات: اگر تعهدات مشتری بیش از تسهیلات اعطایی باشد به اطلاع مشتری می‌رسد که هزینه بیشتری انجام دهد تا تعهدات نهایتاً به سقف تسهیلات برسد. 
توضیحات: در بخش تجاری - اداری و شرکت های غیر تعاونی استعلام ماده 186 الزامی می‌باشد. 
توضیحات: مشتری باید جواب استعلام گردش پلاک ثبتی را به شعبه تحویل دهد. 
توضیحات: بررسی حدود اختیارات پرداخت تسهیلات شعبه ، مدیریت یا اداره می باشدکه اگر اداره باشد 60 روز و اگر مدیریت باشد 14 روز انتظار دارد. 
توضیحات: در مرحله 51 ممکن است تا 5 مرحله ادامه یابد که طبق نامه 55/3/2960 مورخ 96/07/02 متغیر می‌باشد. 

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 10:2