فرآیند خدمات بانکی فرآیند خدمات بانکی

خرید اوراق فروش اوراق انتقال سپرده های بانکی حساب متوفی  صدور گواهینامه عدم پرداخت چک
رفع سو اثر چک درخواست دسته چک افتتاح حساب قرض الحسنه جاری حقیقی افتتاح حساب قرض الحسنه جاری حقوقی مفقود شدن دفترچه حساب
برداشتی قسمت از سپرده مفقود شدن برگه سپرده بلند مدت فسخ سپرده های مدت دار کارت(رمز)المثنی ثبت اسناد انتظامی تمبر
ثبت اسناد انتظامی سفته ها ثبت اسناد انتظامی کارت ها مسدودی سپرده سند انتظامی چک های بانکی سند انتظامی چک های جاری
صدور کارت هدیه انتقال شارژ برچسب انتقال پلاک غیرفعالسازی برچسب شارژ برچسب
فروش برچسب تخصیص برچسب صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق آباد عملیات مربوط به صدور گواهی لاتین درخواست ابطال یا تقلیل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق آباد
فسخ حساب‌های قرض‌الحسنه فسخ حساب‌های تعهدی (فسخ بدون سود) فسخ حساب‌های تعهدی (فسخ با سود) برداشت بدون کارت و یا با دفترچه برداشت از حسابهای تعهدی
برداشت از حساب غیر تعهدی (با کارت) برداشت با چک ساتنا(پایا) واریز وجه به حساب صورتحساب
اصلاح مشخصات مشتریان (CIF) افتتاح حساب (بلندمدت،کوتاه مدت و قرض الحسنه) انتقال حساب‌های تعهدی (وارده سیستم نوین) انتقال حساب‌های تعهدی (صادره سیستم نوین) خرابی وب کیوسک
خرابی ATM انسداد چک‌های مشتریان انسداد حساب‌های مشتریان در قبال نامه قضایی خروج از لیست سیاه و رفع مسدودی کارت‌های بانکی درخواست فعالسازی اینترنت بانک VTMS
انجام عملیات مربوط به یارانه مشتریان نحوه برخورد با چک مفقودی رمزدار نحوه برخورد با چک مفقودی کلیه شعب انسداد حساب‌های مشتریان در قبال افتتاح سپرده رها (فک رهن) چکهای عهده عادی چکاوک
 تحویل چک‌های واگذاری به مشتری   ارسال چک‌های واگذاری چک‌های رمزدار عهده چک‌های رمزدار واگذاری پرداخت سود اوراق مشارکت
فروش اوراق مشارکت بازخرید اوراق مشارکت نحوه برخورد با اصل و کوپن اوراق مشارکت مفقودی، سرقتی خارج نمودن اوراق از وضعیت امانی نگهداری اوراق مشارکت به صورت امانی در شعب
پرداخت کوپن اوراق امانی در سررسید پرداخت کوپن اوراق امانی در سررسید دریافت صندوق امانات ورود به صندوق امانات فسخ صندوق امانات
حواله صادره حواله وارده