خرید اوراق ممتاز خرید اوراق ممتاز

                         عنوان فرآیند: انجام عملیات مربوط به خرید اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن                                    دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز) 
1 کنترل مدارک و احراز هویت رئیس یا معاون خدمات بانکی  2  
2 کنترل کد بورسی دارد(1) ندارد(2) رئیس یا معاون خدمات بانکی  1  
3 ثبت درخواست کدبورسی(2) رئیس یا معاون خدمات بانکی  7 4
4 اخذ فرم خرید و تعهد زمان خرید اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن(1)(2) رئیس یا معاون خدمات بانکی  1  
5 بررسی و اخذ دستور(1)(2) رئیس یا معاون شعبه 1  
6 ثبت در دفتر نامه های وارده(1)(2) بایگان 1  
7  انتقال وجه از حساب متقاضی به حساب فرابورس در سیستم متمرکز(1)(2) متصدی امور بانکی 4  
8 بررسی و تأیید سند واریز وجه مشتری در سامانه فرابورس(1)(2) رئیس یا معاون شعبه 3  
9 ثبت اوراق جهت خرید در سامانه فرابورس با توجه به تسه مربوطه و چاپ گواهینامه اوراق حق تقدم تسهیلات(1)(2)  رئیس یا معاون خدمات بانکی  6 2
10 بررسی و امضاء و مهر شعبه و مهر برجسته شعبه(1)(2)   رئیس یا معاون شعبه   1  
11 بایگانی(1)(2) بایگان 2  
جمع کل 29 6
بازه زمانی بین 22 و 29 می‌باشد. زمان میانگین 25.5  
توضیحات: مشتری باید در بانک مسکن حساب داشته باشد.

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:22