انتقال سپرده های بانکی از شخصی به شخص دیگر انتقال سپرده های بانکی از شخصی به شخص دیگر

       عنوان فرآیند: انجام عملیات مربوط به انتقال سپرده‌های بانکی از شخصی به شخص دیگر                    دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز)
1 بررسی و شناسایی طرفین جهت احراز هویت و برابر اصل کردن مدارک  رئیس یا معاون خدمات بانکی   3  
2 اخذ اصل دفترچه‌ها یا سپرده‌ها و بررسی سوابق قبلی حساب و مرور پرونده  رئیس یا معاون خدمات بانکی   2  
3 آوردن کارت حساب‌های متقاضی از بایگانی بایگان  5  
4 اخذ درخواست انتقال یا اشتراک  رئیس یا معاون خدمات بانکی 1  
5 بررسی و صدور دستور جهت انجام کار  رئیس یا معاون شعبه  1  
6 ثبت در دفتر نامه‌های وارده شعبه  بایگان  1  
7 دریافت فرم‌های تکمیل و امضاء شده توسط متقاضیان و صدور سند کارمزد و تمبر مالیاتی  رئیس یا معاون خدمات بانکی 4  
8 کنترل و امضای فرم‌های مربوطه رئیس یا معاون خدمات بانکی 1  
9 دریافت و ثبت سند کارمزد و تمبر مالیاتی انتقال حساب  متصدی امور بانکی  2  
10 اسکن نمونه امضا  رئیس یا معاون خدمات بانکی   2  
11 اصلاح مشخصات حساب به نام فرد انتقال گیرنده در سیستم متمرکز رئیس یا معاون خدمات بانکی  10  
12 الصاق کارت یا دفترچه حساب یا برگه سپرده قبلی به پرونده  رئیس یا معاون خدمات بانکی   1  
13 صدور کارت یا دفترچه حساب یا برگه جدید به نام انتقال گیرنده  رئیس یا معاون خدمات بانکی   3  
جمع کل 36 0
توضیحات: در زمان اشتراک حساب فقط در مرحله 11 مشخصات انتقال گیرنده (شریک) به دارندگان قبلی حساب اضافه می‌شود. 

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:22