فروش اوراق ممتاز فروش اوراق ممتاز

               عنوان فرآیند: انجام عملیات مربوط به فروش اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن                     دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز)
1 کنترل مدارک و احراز هویت مشتری  رئیس یا معاون خدمات بانکی  1  
2 دریافت کارت یا دفترچه حساب  و چاپ گواهینامه اوراق حق تقدم مشتری در سامانه فرابورس  رئیس یا معاون خدمات بانکی  2  
3 اخذ فرم فروش و برگ تاییدیه مالکیت اوراق حق تقدم تسهیلات  رئیس یا معاون خدمات بانکی  2  
4 بررسی و اخذ دستور رئیس یا معاون شعبه 1  
5 ثبت در دفتر بایگان 1  
6 ویرایش مشخصات مشتری در سامانه فرابورس و تعیین شماره حساب رئیس یا معاون خدمات بانکی  5  
7 ورود به منوی خرید و فروش اوراق در سامانه فرابورس و انتخاب تسه رئیس یا معاون خدمات بانکی  5 4
جمع کل 17 4
دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:22