عملیات مربوط به حساب متوفی عملیات مربوط به حساب متوفی

        عنوان فرآیند: انجام عملیات مربوط به حساب متوفی                                             دایره: خدمات بانکی
ردیف شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه)  انتظار(روز)
1 دریافت اعلام فوت صاحب حساب به شعبه توسط یکی از وراث و... به صورت مستند رئیس یا معاون خدمات بانکی  1  
2 بررسی و صدور دستور رئیس یا معاون شعبه 1  
3 ثبت در دفتر نامه‌های وارده بایگان 1  
4 انسداد کلیه حسابهای متوفی توسط شعبه(در صورت اشتراک حساب به نسبت سهم مسدود می شود) رئیس یا معاون خدمات بانکی  5  
5 بررسی تقاضای برداشت از حساب قبل از شش‌ماه دارد(1) ندارد(2) رئیس یا معاون خدمات بانکی  0  
6 اخذ درخواست برداشت مبلغ حداکثر ده ملیون ریال با درخواست کتبی یکی از وراث (تا 6 ماه)(1) رئیس یا معاون خدمات بانکی  5  
7 بررسی و صدور دستور (1) رئیس یا معاون شعبه 1  
8 ثبت دردفتر نامه های وارده(1) بایگان 1  
9 اخذ فرم برداشت و برداشت از حساب(1) متصدی امور بانکی  2  
10 اخذ نامه دارایی توسط یکی از وراث (2)(1) رئیس یا معاون خدمات بانکی  1  
11 بررسی و اخذ دستور (2)(1) رئیس یا معاون شعبه 1  
12 ثبت در دفتر نامه های وارده(2)(1) بایگان 1  
13 تنظیم اطلاعات حساب متوفی (اصل و سود متعلق به حسابها تا تاریخ نامه)(2)(1) رئیس یا معاون خدمات بانکی  15  
14 تهیه نامه به دارائی و ارجاع به رئیس یا معاون شعبه(2)(1) رئیس یا معاون خدمات یانکی 10  
15 بررسی و امضا(2)(1) رئیس یا معاون شعبه 2  
16 ثبت در دفتر نامه‌های صادره و پاکت بندی(2)(1) بایگان 1  
17 بررسی مدارک ارائه شده مفاساحساب دارایی و دیگر مدارک متوفی و مالیات بر ارث توسط وراث(2)(1) رئیس یا معاون خدمات بانکی  15 3
18 اخذ درخواست فسخ حسابهای متوفی(2)(1) رئیس یا معاون خدمات بانکی  1  
19 بررسی و اخذ دستور (2)(1) رئیس یا معاون شعبه 1  
20 ثبت در دفتر نامه های وارده و آوردن کارت حسابهای متوفی از بایگانی (2)(1) بایگان 1  
21 فسخ حساب در سیستم ، واریز به حساب مشتریان با کد 8441 و تکمیل سند(2)(1) رئیس یا معاون خدمات بانکی  15  
22 ارجاع به صندوق به همراه برگه حسابداری پشت نویسی شده و دریافت سهم الارث(2)(1) متصدی امور بانکی  5  
جمع کل 86 3
بازه زمانی بین 77 و 86 می‌باشد. زمان میانگین 81.5  
توضیحات : اگر وراث در شعبه حضور نداشته باشند،در همان حساب نزد شعبه تا مراجعه وراث نگه‌داری می‌گردد و به حاضرین پرداخت می‌گردد. 

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:23