صدور گواهینامه عدم پرداخت چک صدور گواهینامه عدم پرداخت چک

                    عنوان فرآیند: صدور گواهینامه عدم پرداخت چک                                            دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز)
1 اخذ درخواست مشتری(ذینفع چک) رئیس یا معاون خدمات بانکی  0  
2 کنترل چک و احراز هویت مشتری رئیس یا معاون خدمات بانکی  1  
3 صدور چک برگشتی (به دلیل کسرموجودی ،مغایرت امضا و …)، چاپ دو نسخه از گواهینامه عدم پرداخت چک و امضا توسط کاربر ثبت کننده رئیس یا معاون خدمات بانکی  3  
4 بررسی و تایید رئیس یا معاون شعبه 1  
5 تحویل یک نسخه به همراه چک برگشتی به مشتری رئیس یا معاون خدمات بانکی  1  
6 نسخه دوم چاپی برای بایگانی در شعبه بایگان 1  
جمع کل 7 0

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:23