درخواست دسته چک جدید درخواست دسته چک جدید

                    عنوان فرآیند: درخواست دسته چک جدید                                              دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز)
1 اخذ درخواست صدور دسته چک جدید توسط مشتری رئیس یا معاون خدمات بانکی  1  
2 ثبت استعلام بانک مرکزی(تسهیلات و چک برگشتی)، استعلام افراد مسدودالحساب رئیس یا معاون خدمات بانکی  2  
3 کنترل 4/5 از چکها باید پاس شده باشد و بررسی استعلامهای بانک مرکزی رئیس یا معاون خدمات بانکی  2  
4 کنترل میانگین و مانده حساب مشتری  رئیس یا معاون خدمات بانکی  2  
5 بررسی اینکه اخذ دسته چک قبل از شش‌ماه باشد(1) بعد از شش‌ماه باشد(2) رئیس یا معاون خدمات بانکی  1  
6 ارسال پاکت های پست به محل کار و منزل مشتری(استعلام آدرس)(2) رئیس یا معاون خدمات بانکی  5  
7 اخذ پاکت پستی از مشتری(2) رئیس یا معاون خدمات بانکی  1 3
8 بررسی ،تاییید درخواست مشتری و تعیین میزان برگهای دسته چک جدید(2)(1) رئیس یا معاون شعبه  1  
9 ثبت درخواست دسته‌چک در سیستم MCDS و ثبت درخواست درسیستم نوین و ارسال به بانک مرکزی(2)(1) رئیس یا معاون خدمات بانکی  1  
10 بررسی و مشاهده تعداد برگ‌های تخصیص داده شده از طرف بانک مرکزی در سیستم نوین(2)(1) رئیس یا معاون خدمات بانکی  1 1
11 تخصیص دسته‌چک در سیستم MCDS و چاپ آن در سیستم نوین(2)(1) رئیس یا معاون خدمات بانکی  10  
12 تحویل به مشتری و ثبت اطلاعات چک در دفتر تحویل چک و سیستم نوین و اخذ امضا از مشتری(2)(1) رئیس یا معاون خدمات بانکی  1  
جمع کل 28 4
بازه زمانی بین 22 و 28 می‌باشد. زمان میانگین 25  
توضیحات: استعلام آدرس در بازه‌های 6 ماهه اتفاق می‌افتد و اگر مشتری قبل از 6 ماه برای دریافت دسته‌چک جدید مراجعه نمود نیازی به استعلام آدرس مشتری نمی‌باشد.
دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:24