افتتاح حساب قرض الحسنه جاری حقیقی افتتاح حساب قرض الحسنه جاری حقیقی

               عنوان فرآیند: افتتاح حساب قرض الحسنه جاری حقیقی                                                                   دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه)  انتظار(روز) 
1 اخذ درخواست افتتاح حساب جاری به صورت کتبی و کنترل آن رئیس یا معاون خدمات بانکی 5  
2 بررسی و احراز هویت مشتری  رئیس یا معاون خدمات بانکی 3  
3 صدور دستور  بر روی درخواست کتبی رئیس یا معاون شعبه 1  
4  استعلام بانک مرکزی (تسهیلات، چک برگشتی )  رئیس یا معاون خدمات بانکی 2  
5 اخذ فرم تکمیل شده 1/19 و کنترل آن رئیس یا معاون خدمات بانکی 3  
6  ویرایش مشخصات مشتری در سیستم متمرکز(k40) رئیس یا معاون خدمات بانکی 4  
7 استعلام افراد مسدودالحساب رئیس یا معاون خدمات بانکی 1  
8 استعلام متمرکز رئیس یا معاون خدمات بانکی 1 1
9 ارسال پاکت های پست به محل کار و منزل مشتری رئیس یا معاون خدمات بانکی   4  
10 اخذ پاکت پستی و مدارک شغلی رئیس یا معاون خدمات بانکی 1 3
11 کنترل و استعلام مدارک شغلی مشتری و پاکت پستی رئیس یا معاون خدمات بانکی 2  
12 کنترل و صدور مجوز رئیس یا معاون شعبه 5  
13 صدور سند کارمزد بررسی مدارک حساب قرض‌الحسنه جاری رئیس یا معاون خدمات بانکی 3  
14 ثبت سند کارمزد متصدی امور بانکی 3  
15 اسکن امضای مشتری رئیس یا معاون خدمات بانکی 3  
16 افتتاح حساب رئیس یا معاون خدمات بانکی 5  
17 ثبت درخواست دسته‌چک در سیستم MCDS و ثبت درخواست درسیستم نوین و ارسال به بانک مرکزی رئیس یا معاون خدمات بانکی  1  
18 بررسی و مشاهده تعداد برگ‌های تخصیص داده شده از طرف بانک مرکزی در سیستم نوین رئیس یا معاون خدمات بانکی  1 1
19 تخصیص دسته‌چک در سیستم MCDS و چاپ آن در سیستم نوین رئیس یا معاون خدمات بانکی  10  
20 چاپ کارت رئیس یا معاون خدمات بانکی 2  
21 تحویل به مشتری و ثبت اطلاعات چک در دفتر تحویل چک و سیستم نوین و اخذ امضا از مشتری و فرم مربوط به تحویل کارت رئیس یا معاون خدمات بانکی  1  
22 تاییدنهایی فرم1/19  رئیس یا معاون شعبه 1  
23 بایگانی افتتاح حساب + مدارک بایگان 2  
جمع کل 64 5
توضیحات: جاری بدون دسته چک نیاز به استعلام آدرس و تحویل دسته چک ندارد.

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:26