افتتاح حساب جاری حقوقی افتتاح حساب جاری حقوقی

                    عنوان فرآیند: افتتاح حساب جاری حقوقی                                                     دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز) 
1 اخذ درخواست افتتاح حساب جاری حقوقی به صورت کتبی و کنترل آن رئیس یا معاون خدمات بانکی 15  
2 بررسی و احراز هویت اولیه مشتری رئیس یا معاون خدمات بانکی 5  
3 صدور دستور بر روی درخواست رئیس یا معاون شعبه 2  
4 ثبت استعلام در بانک مرکزی (تسهیلات ، چک برگشتی) رئیس یا معاون خدمات بانکی 10  
5 اخذ فرم‌های تکمیل شده 1/19+پولشوئی حقوقی و تضمین تعهدات و فرم نمونه 1/23 و کنترل آن رئیس یا معاون خدمات بانکی 10  
6 کنترل مدارک شخص حقوقی(صاحبان امضای مجاز ومدارک+اساسنامه و ...) رئیس یا معاون خدمات بانکی 15  
7 ثبت اطلاعات شخص حقوقی و صاحبان امضا در سیستم رئیس یا معاون خدمات بانکی 30  
8 استعلام و پرینت از سامانه شناسه‌ی اشخاص حقوقی و تهیه نامه اتوماسیونی به مدیریت مربوطه جهت ثبت اطلاعات شخص حقوقی در سیستم رئیس یا معاون خدمات بانکی 15 1
9 بررسی و امضا  رئیس یا معاون شعبه 3  
10 ثبت استعلام متمرکز رئیس یا معاون خدمات بانکی 5 1
11 استعلام افراد مسدودالحساب رئیس یا معاون خدمات بانکی 1  
12 کنترل و صدور مجوز رئیس یا معاون شعبه 5  
13 صدور سند کارمزد بررسی مدارک حساب قرض‌الحسنه جاری رئیس یا معاون خدمات بانکی 3  
14 ثبت سند کارمزد متصدی امور بانکی 3  
15 اسکن امضای صاحبان امضا رئیس یا معاون خدمات بانکی 10  
16 افتتاح حساب رئیس یا معاون خدمات بانکی 10  
17 ثبت درخواست دسته‌چک در سیستم MCDS و ثبت درخواست درسیستم نوین و ارسال به بانک مرکزی رئیس یا معاون خدمات بانکی  1  
18 بررسی و مشاهده تعداد برگ‌های تخصیص داده شده از طرف بانک مرکزی در سیستم نوین رئیس یا معاون خدمات بانکی  1 1
19 تخصیص دسته‌چک در سیستم MCDS و چاپ آن در سیستم نوین رئیس یا معاون خدمات بانکی  10  
20 چاپ کارت رئیس یا معاون خدمات بانکی 2  
21 تحویل دسته‌چک و کارت به مشتری، ثبت اطلاعات چک در دفتر تحویل چک و سیستم نوین، اخذ امضا از مشتری در دفتر و فرم مربوط به تحویل کارت رئیس یا معاون خدمات بانکی  1  
22 تایید نهایی فرم 1/19+1/23  رئیس یا معاون شعبه 1  
23 بایگانی افتتاح حساب + مدارک بایگان 2  
جمع کل 160 3

 

دریافت تصویر
تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:26