مفقود شدن دفترچه حساب مفقود شدن دفترچه حساب

                عنوان فرآیند: مفقود شدن دفترچه حساب                                       دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز) 
1 اخذ درخواست مشتری مبنی بر مفقودی دفترچه حساب و احراز هویت مشتری  رئیس یا معاون خدمات بانکی  1  
2 بررسی و احراز هویت مشتری رئیس یا معاون خدمات بانکی  1  
3 بررسی و صدور دستور معاون یا رئیس شعبه  1  
4 ثبت درخواست مشتری در دفتر نامه‌های وارده شعبه و ارسال سوابق افتتاح حساب مفقودی به دایره خدمات بانکی بایگان 4  
5 بررسی برگه افتتاح حساب و ... رئیس یا معاون خدمات بانکی  1  
6 صدور سند کارمزد مفقودی دفترچه حساب  رئیس یا معاون خدمات بانکی  1  
7 اخذ کارمزد مربوطه  متصدی امور بانکی  2  
8 ورود به منوی دفترچه‌های مفقودی و قطعی کردن عملیات و صدور دفترچه حساب جدید رئیس یا معاون خدمات بانکی  5  
9 بایگانی مدارک  بایگان 2  
جمع کل 18 0
دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:27