برداشت قسمتی از سپرده های بلند مدت برداشت قسمتی از سپرده های بلند مدت

                         عنوان فرآیند: برداشت قسمتی از سپرده‌های بلند‌مدت                       دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز) 
1 دریافت درخواست مشتری جهت برداشت قسمتی از سپرده بلندمدت  متصدی امور بانکی  1  
2 کنترل فرم درخواست  و احراز هویت مشتری متصدی امور بانکی  4  
3 بررسی و صدور دستور برداشت قسمتی از سپرده بر روی فرم درخواست و اعلام سود و برگشت سود رئیس یا معاون شعبه  1  
4 ثبت درخواست مشتری در دفتر نامه‌های وارده شعبه و ارسال سوابق حساب به دایره خدمات بانکی  بایگان  3  
5 دریافت فرم برداشت تکمیل شده از مشتری و کنترل موارد تکمیل گردیده توسط مشتری متصدی امور بانکی  2  
6 فسخ قطعی قسمتی از سپرده و انتقال وجه برداشت شده به حساب واسطه به صورت انتقالی و الصاق درخواست مشتری به سند برداشت متصدی امور بانکی  6  
7 تکمیل پشت برگه سپرده بلندمدت و پرفراژ مبلغ جدید سپرده  رئیس یا معاون خدمات بانکی  3  
8 بایگانی سوابق حساب مربوطه  بایگان 3  
جمع کل 23 0

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:27