مفقود شدن برگه سپرده بلند مدت مفقود شدن برگه سپرده بلند مدت

                                      عنوان فرآیند: مفقود شدن برگ سپرده بلندمدت                      دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار  انتظار 
1 دریافت درخواست مشتری مبنی بر مفقودی برگ سپرده بلندمدت رئیس یا معاون خدمات بانکی 3  
2 کنترل و احراز هویت رئیس یا معاون خدمات بانکی 1  
3 بررسی و اخذ دستور انجام کار  رئیس یا معاون شعبه  1  
4 ثبت درخواست مشتری در دفتر نامه‌های وارده شعبه و  ارسال سوابق افتتاح حساب مفقودی به دایره خدمات  بایگان 3  
5 صدور سند تمبر مالیاتی و کارمزد مفقودی سپرده بلندمدت و ارائه فرم مفقودی سپرده بلندمدت به مشتری جهت تکمیل رئیس یا معاون خدمات بانکی 2  
6 ثبت اسناد تمبر مالیاتی و کارمزد متصدی امور بانکی  3  
7 دریافت فرم تکمیل شده تعهدنامه فقدان سپرده‌های بلندمدت، الصاق تمبر بر روی فرم، صدور برگ سپرده مدت‌دار المثنی، الصاق مدارک مفقودی سپرده به سوابق افتتاح حساب و ثبت سند انتظامی رئیس یا معاون خدمات بانکی 8  
8 بررسی و امضای روی برگه سپرده بلندمدت رئیس یا معاون شعبه  1  
9 بایگانی مدارک  دایره دفتر و بایگانی  1  
جمع کل 23 0

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:28