فسخ سپرده‌های مدت‌دار فسخ سپرده‌های مدت‌دار

          عنوان فرآیند: فسخ سپرده‌های مدت‌دار                                      دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار  انتظار 
1 دریافت درخواست مشتری جهت فسخ سپرده بلندمدت   متصدی امور بانکی  1  
2 کنترل فرم درخواست، احراز هویت مشتری و محاسبه دستی سود و یا برگشت سود متصدی امور بانکی  4  
3 بررسی و صدور دستور فسخ  سپرده بر روی فرم درخواست و اعلام سود و یا برگشت سود رئیس یا معاون شعبه  1  
4 ثبت درخواست مشتری در دفتر نامه‌های وارده شعبه و ارسال سوابق حساب به دایره خدمات بانکی  بایگان  3  
5 اخذ برگه سپرده ظهرنویسی شده متصدی امور بانکی  2  
6 فسخ قطعی سپرده و انتقال وجه نهایی به حساب واسطه به صورت انتقالی و الصاق مدارک فسخ حساب به سوابق قبلی سپرده  متصدی امور بانکی  6  
جمع کل 17 0
توضیحات: در فسخ حساب کوتاه‌مدت مورددر مرحله 6 به صورت نقدی انجام می گردد.

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:28