کارت(رمز)المثنی کارت(رمز)المثنی

                      عنوان فرآیند: کارت(رمز) المثنی                                    دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه)  انتظار(روز) 
1 اخذ فرم تکمیل شده از مشتری و کنترل موارد تکمیل گردیده متصدی امور بانکی 1  
2 بررسی و کنترل ، احراز هویت، صحت امضا، استعلام از سامانه ثبت احوال و تایید آن متصدی امور بانکی 5  
3 بررسی و صدور دستور(بررسی مستندات و ... ) رئیس یا معاون شعبه 2  
4 ثبت در دفتر نامه های وارده شعبه بایگان 1  
5 چاپ کارت (رمز) و تحویل کارت (رمز) به مشتری و ثبت سند انتظامی رئیس یا معاون خدمات بانکی 2  
جمع کل 11 0

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:29