ثبت اسناد انتظامی تمبر ثبت اسناد انتظامی تمبر

 
     عنوان فرآیند: ثبت اسناد انتظامی تمبر              دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز) 
1 کنترل تمبر ارسالی  رئیس یا معاون خدمات بانکی 3  
2 بررسی و تایید کاربر ارشد (مهر و امضا) رئیس یا معاون خدمات بانکی 1  
3 ثبت سند وارده انتظامی ارسالی تمبر (ارزی و ریالی) از مدیریت و چاپ اسناد و تایید متصدی ثبت کننده(مهر و امضا) رئیس یا معاون خدمات بانکی 3  
جمع کل 7 0
توضیحات : در صورت ثبت توسط متصدی امور بانکی باید کاربر ارشد تایید سیستمی دهد . (انتقالی داخلی)

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:29