ثبت انتظامی سفته ها ثبت انتظامی سفته ها

 
          عنوان فرآیند: ثبت اسناد انتظامی سفته ها                        دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز) 
1 کنترل تعدادی و ریالی  رئیس یا معاون خدمات بانکی 2  
2 بررسی و تایید کاربر ارشد (مهر و امضا) رئیس یا معاون خدمات بانکی 2  
3 ثبت سند انتظامی  (تعدادی و ریالی)، ورود و خروج ،چاپ سند و تایید متصدی ثبت کننده(مهر و امضا) رئیس یا معاون خدمات بانکی 1  
4 بایگانی در صندوق یا تحویل به مشتری رئیس یا معاون خدمات بانکی 2  
جمع کل 7 0
توضیحات : در صورت ثبت توسط متصدی امور بانکی باید کاربر ارشد تایید سیستمی دهد . (انتقالی داخلی)/// همچنین در ثبت اگر خروج سفته باشد، دیگر نیازی به بایگانی نیست و باید به مشتری تحویل گردد. 

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:29