ثبت اسناد انتظامی کارت ها ثبت اسناد انتظامی کارت ها

 
   عنوان فرآیند: ثبت اسناد انتظامی کارت ها                   دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز)
1 تهیه نامه اتوماسیونی و ارجاع به رئیس یا معاون شعبه رئیس یا معاون خدمات بانکی 5  
2 بررسی و امضا رئیس یا معاون شعبه 1  
3 کنترل و دریافت کارتها رئیس یا معاون خدمات بانکی 5 7
4 بررسی و تایید کاربر ارشد(مهر و امضا) رئیس یا معاون خدمات بانکی 2  
5 ثبت اسناد انتظامی ارسالی انواع کارتها از مدیریت به تفکیک رئیس یا معاون خدمات بانکی 1  
جمع کل 14 7
توضیحات : در صورت ثبت توسط متصدی امور بانکی باید کاربر ارشد تایید سیستمی دهد . (انتقالی داخلی)
دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:30