مسدودی سپرده مسدودی سپرده

                عنوان فرآیند: مسدودی سپرده                                                       دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز) 
1 دریافت درخواست مشتری جهت مسدودی سپرده(یا نامه قضائی) رئیس یا معاون خدمات بانکی 2  
2 کنترل فرم درخواست و احراز هویت مشتری  رئیس یا معاون خدمات بانکی 1  
3 بررسی و صدور دستور رئیس یا معاون شعبه 3  
4 ثبت در دفتر نامه های وارده و ارسال سوابق حساب به دایره خدمات بانکی بایگان 2  
5 بررسی درخواست مشتری(1) نامه قضائی(2) رئیس یا معاون خدمات بانکی 0  
6 صدور سند و ارئه سند کارمزد به مشتری جهت مراجعه به صندوق(1) رئیس یا معاون خدمات بانکی 2  
7 دریافت کارمزد و ثبت سند مشتری(1) متصدی امور بانکی 2  
8 مسدودی در سیستم و بایگانی برگه درخواست (سپرده) در زونکن صندوق(1)(2) رئیس یا معاون خدمات بانکی 3  
جمع کل 15 0
توضیحات : اگر سپرده بلند مدت باشد اسناد انتظامی تعدادی و ریالی در مرحله 5 نیز ثبت می گردد.

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:30