سند انتظامی چک های بانکی سند انتظامی چک های بانکی

عنوان فعالیت: سند انتظامی چک های بانکی                         دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار  انتظار 
1 درخواست اتوماسیون (دسته چک) رییس یا معاون خدمات بانکی 5 10
2 دریافت و کنترل دسته چکها با سند ارسالی رییس یا معاون خدمات بانکی 5  
3 بررسی و تایید کاربر ارشد(مهر و امضا) رییس یا معاون خدمات بانکی 1  
4 ثبت سند انتظامی ، وارده و داخلی با هماهنگی دایره مالی مدیریت ، چاپ اسناد ، مهر زدن چکها ومهر و امضا  رییس یا معاون خدمات بانکی 120  
جمع کل 131 10

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:33