سند انتظامی چک های جاری سند انتظامی چک های جاری

 
 عنوان فعالیت: سند انتظامی چک های جاری                             دایره:خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار  انتظار 
1 درخواست دسته چک در سیستم MCDS رئیس یا معاون خدمات بانکی 3 10
2 کنترل دسته چکها با سند ارسالی از مدیریت رئیس یا معاون خدمات بانکی 5  
3 بررسی و تایید کاربر ارشد(مهر و امضا) رئیس یا معاون خدمات بانکی 1  
4 ثبت اسناد وارده ،صادره  انتظامی چک های بانکی، چاپ سند ، مهر زدن دسته چکها(مخصوص چک‌های رمزدار و کلیه شعب) ، ثبت در دفتر و مهر و امضا  رئیس یا معاون خدمات بانکی 120  
جمع 129 10
توضیحات : برای کنترل تعدادی دسته چکها از طریق گزارشهای مربوط به سیستم متمرکز کاربر می تواند مطلع گردد.

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:34