صدور کارت هدیه صدور کارت هدیه

                                            عنوان فرآیند: صدور کارت هدیه                                دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز)
1 دریافت فرم درخواست کارت هدیه  متصدی امور بانکی 2  
2 کنترل مدارک و فرم و بررسی مشتری، مشتری بانک مسکن است(1) مشتری بانک مسکن نیست(2) متصدی امور بانکی 1  
3 فرآیند(2) متصدی امور بانکی 9.5  
4 بررسی و صدور دستور (2)(1) رئیس یا معاون شعبه 1  
5 ثبت در دفتر نامه های وارده شعبه (2)(1) بایگان 1  
6 ثبت در خواست کارت هدیه و تایید متصدی امور بانکی (مهر و امضا)(2)(1) متصدی امور بانکی 4  
7  کنترل و تایید کاربر ارشد (مهر و امضا)(2)(1) رئیس یا معاون خدمات بانکی 4  
8 صدور کارت هدیه(2)(1) رئیس یا معاون خدمات بانکی 3  
9 بایگانی فرم کارت هدیه(2)(1) بایگان 2  
جمع کل 27.5 0
بازه زمانی بین 18 و 27.5 می‌باشد. زمان میانگین 22.8  

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:35