انتقال شارژ برچسب انتقال شارژ برچسب

                عنوان فرآیند: انتقال شارژ برچسب                                   دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه)  انتظار(روز)
1 دریافت کارت ملی و کارت خودرو(درخواست) رئیس یا معاون خدمات بانکی 1  
2 بررسی مدارک و احراز هویت رئیس یا معاون خدمات بانکی 2  
3 جستجوی اطلاعات مشتری (باکدملی یا سریال برچسب)و انتخاب برچسب و ثبت مبلغ شارژ قابل انتقال به برچسب دیگر و چاپ رئیس یا معاون خدمات بانکی 2  
4 بررسی و امضا ذیل گزارش مشتری 1  
5 بایگانی گزارش  بایگان 1  
جمع کل 7 0

 

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:36