انتقال پلاک انتقال پلاک

                             عنوان فرآیند: انتقال پلاک                                     دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه)  انتظار(روز)
1 دریافت کارت ملی و کارت خودرو(درخواست) رئیس یا معاون خدمات بانکی 1  
2 بررسی مشتری جهت انتقال پلاک، حضوری(1) اینترنتی(2) رئیس یا معاون خدمات بانکی 0  
3 بررسی مدارک و احراز هویت(1) رئیس یا معاون خدمات بانکی 2  
4 انتقال خودرو و دریافت کدرهگیری(1) رئیس یا معاون خدمات بانکی 2  
5 انتقال خودرو به همراه برچسب و ثبت اطلاعات جدید در سیستم و چاپ گزارش(2)(1)  رئیس یا معاون خدمات بانکی 4  
6 بررسی و امضای مشتری ذیل برگه(2)(1) مشتری 2  
7 بایگانی مدارک(2)(1) بایگان 1  
جمع کل 12 0
بازه زمانی بین 8 و 12 می‌باشد. زمان میانگین 10  

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:37