غیرفعالسازی برچسب غیرفعالسازی برچسب

           عنوان فرآیند: غیر فعال سازی برچسب                                 دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز)
1 دریافت کارت ملی و کارت خودرو(درخواست) رئیس یا معاون خدمات بانکی 1  
2 بررسی مدارک و احراز هویت رئیس یا معاون خدمات بانکی 1  
3 جستجوی اطلاعات مشتری (باکدملی) و غیر فعالسازی برچسب و چاپ رئیس یا معاون خدمات بانکی 1  
4 بررسی و امضا ذیل گزارش مشتری 2  
5 بایگانی گزارش  بایگان 1  
جمع کل 6 0
دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:37