شارژ برچسب شارژ برچسب

               عنوان فرآیند: شارژ برچسب                                    دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز) 
1 دریافت فرم 2/1 جهت شارژ سریال برچسب مورد نظر رئیس یا معاون خدمات بانکی 1  
2 کنترل فرم 2/1 رئیس یا معاون خدمات بانکی 1  
3 شارژ سریال برچسب مورد نظر و چاپ فرم 2/1 و ارائه نسخه دوم به مشتری و ثبت سند ETC رئیس یا معاون خدمات بانکی 3  
4 بایگانی نسخه اصلی در زونکن ETC بایگان 1  
جمع کل 6 0

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:38