فروش برچسب ETC (مالک) فروش برچسب ETC (مالک)

          عنوان فرآیند: فروش برچسب ETC (مالک)                       دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه)  انتظار(روز)
1 دریافت فرم و مدارک (کارت ملی + کارت خودرو) از مشتری رئیس یا معاون خدمات بانکی 2  
2 کنترل و احراز هویت رئیس یا معاون خدمات بانکی 1  
3 ثبت مشخصات مشتری و شماره سریال و ... و چاپ گزارش رئیس یا معاون خدمات بانکی 3  
4 بررسی و امضا ذیل گزارش مشتری 2  
5 دریافت وجه ، ثبت سند ، تحویل برچسب و بروشورهای راهنما رئیس یا معاون خدمات بانکی 4  
6 بایگانی مدارک  بایگان 1  
جمع کل 13 0
توضیحات : در صورتی که غیر از مالک به شعبه مراجعه نماید (خریدار)اطلاعات او نیزدر سیستم(مرحله 3) ثبت می کردد.
توضیحات : خریدار به عنوان تحویل گیرنده برچسب در نظر گرفته می شود.
توضیحات : کارت ملی خریدار به همراه کپی در مرحله 1 دریافت می گردد.

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:38