جدول سپرده گذاری ماهیانه حساب پس انداز مسکن جوانان برای حسابهای افتتاحی سال ۱۳۹4 جدول سپرده گذاری ماهیانه حساب پس انداز مسکن جوانان برای حسابهای افتتاحی سال ۱۳۹4

جدول سپرده گذاری ماهیانه حساب پس انداز مسکن جوانان برای حسابهای افتتاحی طی سال 1394
 

سال

حداقل سپرده ماهیانه

سال

حداقل سپرده ماهیانه

سال  

 حداقل سپرده ماهیانه

اول

200000

ششم

270000

 یازدهم

390000

دوم

210000

هفتم

290000

 دوازدهم

420000

سوم

220000

هشتم

310000

 سیزدهم

450000

چهارم

230000

نهم

330000

 چهاردهم

480000

پنجم

250000

دهم

360000

 پانزدهم

510000

 

حداکثر تسهیلات اعطایی با توجه به تقسیم بندی جغرافیایی (شهر تهران ،شهرهای بزرگ و سایر شهرها ) برای حسابهای افتتاحی طی سال 1394 به ترتیب
در پایان سال پانزدهم بالغ بر 800میلیون ریال،760 میلیون ریال ،740 میلیون ریال
در پایان سال ششم به ترتیب بالغ بر 480میلیون ریال،450میلیون ریال،430 میلیون ریال
در پایان سال پنجم به ترتیب بالغ بر 450میلیون ریال،420میلیون ریال،400 میلیون ریال تعیین شده است.
بدیهی است چنانچه بخواهید از سقف تسهیلات در پایان سال پنجم تا پانزدهم استفاده نمایید می باید مبالغ داخل جدول را با ضریبی بالاتر واریز نمایید .که در این خصوص می توانید از شعبه مورد نظر خود و یا از طریق تماس با مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بانک مسکن به شماره 1830 در تهران و 61088-021 در سراسر کشور راهنما یی لازم را کسب نمایید.

 

جدول واریزی حساب پس انداز مسکن جوانان در سال 1394

واریز یکجا

45/000/000 ریال

سال

واریز ماهیانه

سال

واریز سالیانه

1

1/388/246 ریال

1

9/023/600 ریال

2

1/457/658 ریال

2

17/110/134 ریال

3

1/527/071 ریال

3

17/943/082 ریال

4

1/596/483 ریال

4

18/776/030 ریال

5

1/735/308 ریال

5

20/060/157 ریال

تاریخ ویرایش1398/1/31- 17:0