تخصیص برچسب شعب تخصیص برچسب شعب

                   عنوان فرآیند: تخصیص برچسب شعب                       دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز)
1 تهیه نامه درخواست شعبه مبنی بر دریافت برچسب (ETC) از طریق اتوماسیون و ارجاع به رئیس یا معاون شعبه رئیس یا معاون خدمات بانکی 5  
2 بررسی و امضا رئیس یا معاون شعبه 1  
3 بررسی و تایید ورود برچسب (از لحاظ تعدادی و شماره سریال) رئیس یا معاون خدمات بانکی 2 10
4 بررسی و تایید کاربر ارشد(مهر و امضا) رئیس یا معاون خدمات بانکی 1  
5 واکشی اطلاعات از سیستم نوین و ثبت سند انتظامی به صورت اتوماتیک و چاپ سند و تایید رئیس یا معاون خدمات بانکی 1  
  جمع کل   10 10

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:39