عملیات مربوط به صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق آباد عملیات مربوط به صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق آباد

                     عنوان فرآیند: عملیات مربوط به دریافت گواهی سرمایه‌گذاری صندوق آباد                            دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز) 
1 دریافت درخواست مشتری جهت صدور گواهی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق آباد(شفاها) رئیس یا معاون خدمات بانکی  1  
2 بررسی مدارک و احراز هویت مشتری رئیس یا معاون خدمات بانکی  0.5  
3 ورود به سامانه جامع صندوق آباد و چاپ گواهی، مهر و امضای آن و اخذ رسید از مشتری رئیس یا معاون خدمات بانکی  2  
4 بررسی و امضا رئیس یا معاون شعبه 0.5  
5 بایگانی نسخه رئیس یا معاون خدمات بانکی  1  
جمع کل 5 0
توضیحات : اگر مشتری فاقد حساب باشد ، باید اقدام به افتتاح حساب نماید.
توضیحات: در حال حاضر مشتری پس از خرید واحدهای سرمایه‌گذاری به صورت اینترنتی، پس از سه روز به شعبه مراجعت و اقدام به دریافت گواهی می‌نماید.

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:39