عملیات مربوط به صدور گواهی لاتین عملیات مربوط به صدور گواهی لاتین

                  عنوان فرآیند: عملیات مربوط به صدور گواهی لاتین                          دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه)  انتظار(روز) 
1 دریافت فرم تکمیل شده درخواست گواهی لاتین (تعیین شماره حساب‌ها و ... )  رئیس یا معاون خدمات بانکی 2  
2 کنترل و احراز هویت رئیس یا معاون خدمات بانکی 1  
3 بررسی و صدور دستور انجام کار  رئیس یا معاون شعبه  1  
4 ثبت در دفتر نامه‌های وارده شعبه  بایگان 1  
5 بررسی حساب‌ها، مانده حساب‌ها، گردش آنها در سیستم و صدور سند کارمزد   رئیس یا معاون خدمات بانکی 4  
6 ثبت سند کارمزد صدور گواهی لاتین  متصدی امور بانکی  4  
7 تهیه نامه با اطلاعات مربوطه جهت ارسال نامه به مدیریت یا اداره کل خارجه و ارجاع به رئیس یا معاون شعبه رئیس یا معاون خدمات بانکی   5  
8 بررسی و امضا رئیس یا معاون شعبه  1  
9 کنترل دریافت نامه ارسالی از مدیریت یا اداره کل خارجه و تحویل نامه به مشتری رئیس یا معاون خدمات بانکی  3 4
جمع کل 22 4
توضیحات: درصورت درخواست صورتحساب لاتین توسط مشتری شعبه اقدام به اخذ این صورتحساب از سیستم متمرکز می‌نماید.  همچنین گواهی لاتین از سیستم نوین شعب یا متمرکز بر اساس حساب مشتری  صادر می گردد

 

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:40