درخواست ابطال یا تقلیل واحدهای سرمایه گذاری صندوق آباد درخواست ابطال یا تقلیل واحدهای سرمایه گذاری صندوق آباد

عنوان فرآیند: عملیات مربوط به درخواست ابطال یا تقلیل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق آباد         دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز)
1 دریافت فرم تکمیل شده درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق آباد از مشتری  رئیس یا معاون خدمات بانکی 2  
2 کنترل و احراز هویت رئیس یا معاون خدمات بانکی 1  
3 بررسی و دستور درخواست فوق   رئیس یا معاون شعبه  1  
4 بررسی درخواست مشتری: ابطال(1)، تقلیل(2) رئیس یا معاون خدمات بانکی 0  
5 انجام عملیات ابطال واحدهای مورد نظر در سیستم وچاپ فرم ابطال واحدها (2 نسخه) ، تحویل به مشتری و بایگانی(1) رئیس یا معاون خدمات بانکی   7  
6  انجام عملیات مرتبط با تقلیل(2) رئیس یا معاون خدمات بانکی 4  
7 چاپ جدید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق، ارائه به مشتری و بایگانی آن (2) رئیس یا معاون خدمات بانکی 2 3
جمع کل 17 3
بازه زمانی بین 10 و 11 می‌باشد. زمان میانگین 10.5  

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:40