فسخ حساب‌های قرض‌الحسنه فسخ حساب‌های قرض‌الحسنه

  عنوان فرآیند: انجام عملیات مربوط به فسخ حساب‌های قرض‌الحسنه                                          دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز)
1 دریافت درخواست مشتری (در صورت لزوم فرم الحاقیه) مبنی بر فسخ حساب قرض‌الحسنه متصدی امور بانکی 2  
2 احراز هویت ، کنترل نمونه امضا و ... متصدی امور بانکی 1  
3 بررسی و صدور دستور انجام کار  رئیس یا معاون شعبه  1  
4 ثبت در دفتر نامه‌های وارده شعبه و ارسال مدارک و سوابق حساب به دایره خدمات بانکی  بایگان 5  
5 دریافت فرم تکمیل شده برداشت متصدی امور بانکی 1  
6 انجام عملیات فسخ حساب و چاپ آن و پرداخت ریالی به همراه نسخه دوم به مشتری متصدی امور بانکی  3  
جمع کل 13 0

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:41