فسخ حساب‌های تعهدی (فسخ بدون سود) فسخ حساب‌های تعهدی (فسخ بدون سود)

عنوان فرآیند: انجام عملیات مربوط به فسخ حساب‌های تعهدی (فسخ بدون سود)                                               دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار  انتظار 
1 دریافت درخواست مشتری به همراه با دفترچه حساب یا فرم که ممهور به مهر از "تسهیلات استفاده شده است" همراه فرم برداشت متصدی امور بانکی 3  
2 ارسال مدارک افتتاح حساب از بایگانی بایگان 5  
3 کنترل و احراز هویت متصدی امور بانکی  1  
4 انجام عملیات فسخ بدون سود حساب و  اخذ پرینت فسخ حساب و تحویل دفترچه حساب و پرینت فسخ و مدارک و صورت وضعیت حساب به دایره اعتبارات (جهت بایگانی مدارک فسخ حساب در پرونده تسهیلاتی) متصدی امور بانکی 5  
جمع کل 14 0

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:42