فسخ حساب‌های تعهدی (فسخ با سود) فسخ حساب‌های تعهدی (فسخ با سود)

عنوان فرآیند: انجام عملیات مربوط به فسخ حساب‌های تعهدی (فسخ با سود)                                 دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار  انتظار 
1 دریافت فرم تکمیل شده درخواست فسخ حساب  مشتری  2  
2 ارسال مدارک و سوابق حساب به دایره خدمات بانکی   بایگان 4  
3 احراز هویت و کنترل نمونه امضا و... متصدی امور بانکی  2  
4 بررسی مبنی بر عدم استفاده از تسهیلات رئیس یا معاون اعتبارات 1  
5 بررسی و صدور دستور انجام کار   رئیس یا معاون شعبه  1  
6 ثبت در دفتر نامه‌های وارده شعبه  بایگان 1  
7 انجام عملیات فسخ حساب  و اخذ پرینت  از صورت وضعیت حساب  متصدی امور بانکی  5  
8 بررسی، تأیید و امضا پرینت فسخ حساب مبنی بر اطلاع از سود دریافت شده و تکمیل فرم برداشت  مشتری  3  
9 بررسی و امضای فرم برداشت و پرداخت ریالی متصدی امور بانکی  2  
جمع کل 21 0

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:43