برداشت بدون کارت و یا با دفترچه برداشت بدون کارت و یا با دفترچه

             عنوان فرآیند: برداشت بدون کارت و یا با دفترچه                       دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز)
1 دریافت درخواست مشتری با کارت ملی متصدی امور بانکی 1  
2 کنترل، احراز هویت و صحت امضا متصدی امور بانکی 1  
3 بررسی درخواست(برداشت با دفترچه(1)، برداشت بدون کارت(2)) متصدی امور بانکی 0  
4 ارائه فرم خاص به مشتری و دریافت آن پس از تکمیل فرم توسط مشتری(2) متصدی امور بانکی 2  
5 بررسی و صدور دستور(2) رئیس یا معاون شعبه 1  
6 ثبت در دفتر نامه‌های وارده(2) بایگان 1  
7 بررسی مبلغ(بیش از 30 میلیون ریال(3)، کمتر از 30 میلیون ریال(4))(2)(1) متصدی امور بانکی 0  
8 بررسی و صدور دستور(3)(2)(1) رئیس یا معاون خدمات بانکی 1  
9 ثبت در سیستم(4)(3)(2)(1) متصدی امور بانکی 2  
10 بررسی برداشت از سیستم(نوین(N) یا متمرکز(M)) متصدی امور بانکی 0  
11 بررسی مبلغ(بیش از 10 میلیون ریال(5)، کمتر از 10 میلیون ریال(6))(M) متصدی امور بانکی 0  
12 بررسی و تایید(5)(4)(3)(2)(1)(M) رئیس یا معاون خدمات بانکی 1  
13 چاپ، پرداخت ریالی و دفترچه به مشتری(6)(5)(4)(3)(2)(1)(N)(M) متصدی امور بانکی 2  
جمع کل 12 0
بازه زمانی بین 4 و 12 می‌باشد. زمان میانگین 7.9  
توضیحات: صدور دستور از کاربر ارشد ممکن است به‌جای رئیس یا معاون خدمات بانکی از رئیس یا معاون شعبه اخذ گردد.

 

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:43

مطالب مرتبط مطالب مرتبط