برداشت از حسابهای تعهدی برداشت از حسابهای تعهدی

                            عنوان فرآیند: برداشت از حسابهای تعهدی                              دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه)  انتظار(روز)
1 دریافت فرم برداشت تکمیل گردیده به همراه کارت ملی(اگر مشتری موجودی خود را به زیر حداقل مانده برای دریافت تسهیلات برساند ، باید اقدام به پشت نویسی کند) متصدی امور بانکی 1  
2 کنترل و احراز هویت با کارت ملی متصدی امور بانکی 1  
3 بررسی حساب (سیستم نوین(N)، سیستم متمرکز(M)) متصدی امور بانکی 0  
4 بررسی شعبه(افتتاح کننده حساب(1)، غیر افتتاح کننده حساب(2))(M) متصدی امور بانکی 0  
5 صحت امضا با مرجعه به کارت حساب در بایگانی(1)(N)(M) متصدی امور بانکی 5  
6 بررسی مبلغ (بیش از 30 میلیون ریال(3)، کمتر از 30 میلیون ریال(4))(N)(M) متصدی امور بانکی 0  
7 بررسی و صدور دستور(1)(3)(N)(M) رئیس یا معاون خدمات بانکی 1  
8 ارائه فرم مخصوص به مشتری جهت تکمیل و دریافت آن(2)(M) متصدی امور بانکی 3  
9 بررسی و امضا(2)(M) متصدی امور بانکی 1  
10 بررسی و امضا(2)(M) رئیس یا معاون خدمات بانکی 1  
11 هماهنگی با شعبه افتتاح‌کننده حساب و فکس فرم و دریافت آن(2)(M) متصدی امور بانکی 5  
12 بررسی صحت موارد ارسالی شعبه افتتاح‌کننده حساب و صدور دستور(2)(M) رئیس یا معاون خدمات بانکی 1  
13 قراردادن کارت درون کارتخوان و زدن گزینه خواندن کارت(1)(2)(3)(4)(M) متصدی امور بانکی 2  
14 وارد کردن رمز (1)(2)(3)(4)(M) مشتری 1  
15 ثبت اطلاعات،مبلغ ،تایید و چاپ و پرداخت ریالی(1)(2)(3)(4)(N)(M) متصدی امور بانکی 3  
جمع کل 25 0
بازه زمانی بین 10 الی 19 می‌باشد زمان میانگین 13.4  
توضیحات : مبالغ بالای 150 میلیون ریال به صورت غ نقدی انجام می گردد که منجر به چک رمزدار،واریز به حساب یا تلفیقی از این دو و دریافت مبلغ منجر می گردد.
توضیحات  : اگر حساب متعلق به سیستم نوین مربوط به شعبه غیر از افتتاح کننده حساب باشد ، متصدی حق برداشت ندارد.

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:44

مطالب مرتبط مطالب مرتبط