برداشت از حساب غیر تعهدی (با کارت) برداشت از حساب غیر تعهدی (با کارت)

                 عنوان فرآیند: برداشت از حساب غیر تعهدی (با کارت)                        دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه)  انتظار(روز)
1 دریافت فرم برداشت تکمیل گردیده از مشتری به همراه کارت ملی متصدی امور بانکی 1  
2 کنترل ، احراز هویت و صحت امضا متصدی امور بانکی 1  
3 بررسی مبلغ(بیش از 30میلیون ریال(1)، کمتر از 30 میلیون ریال(2)) متصدی امور بانکی 0  
4 بررسی و صدور دستور(1) رئیس یا معاون خدمات بانکی 1  
5 کشیدن کارت و ثبت رمز(2)(1) مشتری 0.3  
6 ثبت مبلغ و تایید(2)(1) متصدی امور بانکی 0.10  
7 کنترل و تایید مبلغ (2)(1) مشتری 0.6  
8 چاپ سند و پرداخت ریالی(2)(1) متصدی امور بانکی 2  
9 بررسی شعبه(افتتاح کننده حساب(3)، غیر افتتاح‌کننده حساب(4)) متصدی امور بانکی 0  
10 دریافت کارمزد و ثبت سند(4) متصدی امور بانکی 2  
جمع کل 8 0
بازه زمانی بین 6 و 8 می‌باشد. زمان میانگین 7.5  
توضیحات : اگر مبالغ بالای 150 میلیون ریال باشد که منجر به چک رمزدار،واریز به حساب یا تلفیقی از این دو و دریافت مبلغ منجر می گردد.

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش :1398/1/29- 11:44

نقشه سایت نقشه سایت