راهنمای رفع سوء اثر از سوابق چکهای برگشتی اشخاص راهنمای رفع سوء اثر از سوابق چکهای برگشتی اشخاص

بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه امور مربوط به رفع سوء اثر چکهای برگشتی اشخاص صرفاً از طریق شعب و واحدهای تابعه بانکها به صورت ذیل امکان پذیر می باشد:
1-تامین موجودی:
مشتری مبلغ کسری موجودی را به حساب جاری خود واریز کرده و پس از دریافت مبلغ مذبور توسط ذینفع چک،بانک نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی اقدام می نماید.

2-ارائه لاشه چک برگشتی:
مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه نموده که در قبال آن بانک مربوطه به مشتری رسید ارائه می دهد.

3-ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به بانک:
در صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقودشدن،به سرقت رفت وسوختن،ذی نفع چک(شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است)می تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی،رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور،نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام نماید.

-تبصره:چنان چه ذی نفع چک شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد،می تواند با ارائه نامه رسمی رضایت خود را اعلام کرده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور،نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام می نماید.

4-واریز مبلغ چک به حساب جاری ومسدود نمودن آن به مدت 24 ماه:
چنان چه ارائه لاشه چک و یا رضایت نامه محضری ذی نفع به بانک امکان پذیر نباشد،مشروط به اینکه حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد،مشتری می تواند با واریز معادل کسری موجودی به حساب جاری خود،درخواست مسدود شدن وجه مزبور را برای پرداخت چک برگشتی ذی ربط تا زمان تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر به مدت 24 ماه،به بانک ارائه و سپس بانک نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی اقدام می نماید.در این شرایط بانک موظف است ظرف پنج روز کاری،طی نامه ای تامین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهی نامه ای تامین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده شده است، برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک،برساند.

5- انقضای مدت نگهداری سوابق چکهای برگشتی در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی:
ارائه نامه از مراجع ثبتی ذی صلاح موضوع ماده 183 آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و رسیدگی به شکایات از عملیات اجرائی