برداشت با چک برداشت با چک

                                       عنوان فرآیند: برداشت با چک                     دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز) 
1 دریافت چک به همراه پشت نویسی با کارت ملی متصدی امور بانکی 1  
2 کنترل چک، امضا و احراز هویت متصدی امور بانکی 2  
3 بررسی مبلغ(بیش از 30میلیون ریال(1)، کمتر از 30 میلیون ریال(2)) متصی امور بانکی 0  
4 بررسی مبلغ(بیش از 300 میلیون ریال(3)، کمتر از 300 میلیون ریال(4))(1) متصدی امور بانکی 0  
5 بررسی تماس تلفنی با صاحب چک( پاسخ می‌دهد(a)، پاسخ نمی‌دهد(b))(3) متصدی امور بانکی 0  
6 بررسی و تایید مبلغ از صاحب چک طی تماس تلفنی(a)(3) متصدی امور بانکی 1  
7 تنظیم صورت‌جلسه(طبق فرم) و امضای آن(b)(3) متصدی امور بانکی 2  
8 بررسی و امضای صورت‌جلسه(b)(3) رئیس یا معاون شعبه 1  
9 بررسی و صدور دستور(1) رئیس یا معاون خدمات بانکی 1  
10 بررسی مبلغ(بیش از 200میلیون ریال(5)، کمتر از 200 میلیون ریال(6))(1) متصدی امور بانکی 0  
11 بررسی و تایید سیستمی(5) رئیس یا معاون خدمات بانکی 0.5  
12 برداشت از حساب، چاپ، پرداخت وجه به مشتری یا چک رمزدار و غیره(6)(5)(4)(3)(2)(1) متصدی امور بانکی 3  
13 بررسی شعبه(افتتاح کننده حساب(7)، غیر افتتاح‌کننده حساب(8)) متصدی امور بانکی 0  
14 (8)(6)(5)(4)(3)(2)(1)دریافت کارمزد و ثبت سند متصدی امور بانکی 1  
جمع کل 12.5 0
بازه زمانی بین 6 و 11.5 می‌باشد. زمان میانگین 8.9  
توضیحات: مبالغ بالای 150 میلیون ریال به صورت غ نقدی انجام می گردد که منجر به چک رمزدار،واریز به حساب یا تلفیقی از این دو و دریافت مبلغ منجر می گردد.

 

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش1398/1/29- 11:45