ساتنا(پایا) ساتنا(پایا)

                                    عنوان فرآیند: ساتنا(پایا)                                                           دایره: خدمات بانکی
ردیف  شرح فرآیند  متصدی انجام کار  زمان تقریبی انجام کار 
کار(دقیقه) انتظار(روز)
1 دریافت فرم تکمیل گردیده ساتنا(پایا) متصدی امور بانکی 1  
2 احراز هویت و کنترل صحت امضا توسط متصدی امور بانکی و تعیین نوع حواله متصدی امور بانکی 2  
3 بررسی حساب(سیستم نوین(N)، سیستم متمرکز(M)) متصدی امور بانکی 0  
4 ثبت مبلغ ساتنا (پایا) و تایید مبلغ(مهر و امضا)(M) متصدی امور بانکی 4  
5 تایید سیستمی مبلغ ساتنا(پایا)  ، چاپ ، تایید فرم ساتنا(پایا) ، بررسی و مهر و امضا(M) رئیس یا معاون خدمات بانکی 3  
6 بررسی ساتنا(1) پایا(2)  (N) متصدی امور بانکی 0  
7 برداشت غیر نقدی و ثبت سند صادره به طرفیت سامانه ساتنا و ارائه به رئیس یا معاون خدمات بانکی(1)(N) متصدی امور بانکی 3  
8 ثبت در سامانه ساتنا(1)(N) رئیس یا معاون خدمات بانکی 2  
9 بررسی و تایید(1)(N) رئیس یا معاون شعبه 1  
10 ثبت مبلغ پایا(2)(N) متصدی امور بانکی 2  
11 بررسی و تایید(2)(N) رئیس یا معاون خدمات بانکی 1  
12 تحویل فرم ساتنا(پایا) به مشتری(2)(1)(N)(M) متصدی امور بانکی 1  
جمع کل 20 0
بازه زمانی بین 7 الی 11 می‌باشد. زمان میانگین 9.4  
توضیحات: در صورت 3 بار عدم فراخوانی سیستمی برای استعلام نام صاحب حساب شعبه مقصد ، نام وی به صورت دستی در سیستم وارد می شود.
توضیحات: ساتنا برای مبالغ 150ملیون ریال به بالا می باشد.

 

 

دریافت تصویر

 

تاریخ ویرایش :1398/1/29- 11:45

مطالب مرتبط مطالب مرتبط